Warunki Uczestnictwa

Regulamin „Instytutu Muzyki Rozrywkowej”

1. Zasady ogólne

1. Regulamin dotyczy warunków uczestnictwa w zajęciach w Placówce Oświatowej „Instytut Muzyki Rozrywkowej”.

2. Uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Treść Regulaminu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze Placówki.

4. Wpisanie i opłata kursu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Zapisy i opłaty

1. Wpisanie na listę uczestników następuje po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjny i dokonaniu opłaty za pomocą Payu w panelu za wybrany kurs.                      

2. Na zajęcia można zapisać się również w biurze po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjnym oraz przesłaniu kopii przelewu bankowego wraz z podaniem terminów zajęć.

3. Wpłaty należy dokonywać regularnie przelewem przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej kwocie miesięcznej.

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia nauki.

5. Uczestnik może wnieść opłatę z góry za udział w semestrze.

6. Osoby, które spóźnią się z opłatą są zobowiązane regulować należność wyłącznie w bieżącym miesiącu. Uczestnik, który ma opóźnienie z płatnościami nie ma gwarancji rezerwacji swojej godziny zajęć i nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach.

7. W szczególnych przypadkach Placówka może zmienić warunki płatności opisane w pkt 3.

8. Uczestnik dokonuje zapisu i rezerwacji miejsca na cały okres trwania kursu.

9. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie może nastąpić w przypadku pisemnego, mailowego lub telefonicznego powiadomienia Placówki o odstąpieniu od umowy na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu nauki.

10. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

3. Organizacja kursów

1. Kursy organizowane przez Placówkę odbywają się zgodnie z ustalonym tygodniowym harmonogramem zajęć.

2. Każdy kurs trwa jeden rok i składa się z dwóch semestrów.

3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli są na nim wolne miejsca. 

4. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Placówki brakujące zajęcia zostaną odpracowane. 

5. Ewentualne nieobecności na zajęciach uczestnik powinien zgłosić telefonicznie, wysyłając sms lub mail szkoły. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

6. Osoba uczęszczające zobowiązuje się systematycznie przychodzić na zajęcia. W przypadku nieobecności istnieje możliwość nadrobienia zajęć w ciągu tego samego miesiąca.

7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. 

8. Niepełnoletni uczestnicy kursów powinny być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej, a także w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia. 

9. Osoby decydujące się na korzystanie z kursów uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność i nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach.

10. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie Placówki i utrzymywania porządku oraz czystości sal i wyposażenia, z którego korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Placówki i innych uczestników kursu.

4. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

1. Prace wykonane przez uczestników podczas kursu lub przygotowane w domu do zajęć odbywających się w Placówce mogą być wykorzystywane do reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Instytut Muzyki Rozrywkowej.

2. Placówka zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników kursów i plenerów w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych.

3. Osoba nie zgadzająca się na wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Placówki.

4. Uczestnicy kursów lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Dane kontaktowei dane firmy

Dane firmy:

Instytut Muzyki Rozrywkowej w Bielsku- Białej Katarzyna Zaręba

Nip 9372496203

Regon 241047271

Kontakt

Instytut Muzyki Rozrywkowej

ul.Straconki 177

43-300 Bielsko-Biała

Telefon 664 788 128